Privacybeleid

Scrinia, gevestigd aan

De Schout 4a
5305 TJ Zuilichem,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Schout 4a
5305 TJ Zuilichem
+31633647347

De directie fungeert tevens als Functionaris Gegevensbescherming van Scrinia. De directie is te bereiken via info@scrinia-nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Scrinia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Burgerservicenummer

– Inkomensgegevens en andere gegevens over uw financiële en/of economische situatie.

– Overige persoonsgegevens die u actief vertrekt en die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten.

Door het verstrekken van deze persoonsgegevens gaat u er mee akkoord dat wij deze persoonsgegevens gebruiken voor het verlenen van onze diensten.

Naast gegevens van onze cliënten verwerken wij ook persoonlijke gegevens van onze leveranciers, relaties, eventuele sollicitanten en medewerkers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@scrinia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Scrinia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
   voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Scrinia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
   gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens
Scrinia verwerkt persoonsgegevens enkel in opdracht van u. U als cliënt bepaalt voor welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. In de meeste gevallen is Scrinia verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van u als cliënt. Indien wij u persoonsgegevens verstrekken via een derde partij, bijvoorbeeld de leverancier van de administratiesoftware, dan deze deze derde partij de sub-verwerker.

Geautomatiseerde besluitvorming

Scrinia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scrinia) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Scrinia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u zich uitschrijft als klant of besluit geen diensten van ons af te nemen, zullen wij uw gegevens verwijderen met uitzondering van de gegevens waarvan wij een wettelijke bewaarplicht hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

Scrinia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld een softwareleverancier, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Toegang tot de persoonsgegevens

Scrinia zorgt ervoor dat alleen directie en eventuele medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop zijn eventuele bedrijven waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben. Wij beperken de toegang door onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Met het verlenen van een opdracht aan Scrinia wordt instemming verleend voor het inschakelen van eventuele sub-verwerkers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Scrinia gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Scrinia gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven die gelinkt zijn op onze website:
– Facebook incl whatsapp
– Instagram
– Pinterest

Voor specifieke informatie over onze cookies verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scrinia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@scrinia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Scrinia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Scrinia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@scrinia-nl

Scrinia behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit zullen wij onder andere doen naar aanleiding van de geldende wet- en regelgeving. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. Deze privacyverklaring dateert van 9 augustus 2021.


Chat openen
1
Kunnen wij u ergens bij helpen?
Welkom bij Scrinia. We willen u graag persoonlijk ontzorgen. Neem gerust contact op met ons als u vragen heeft.