Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Scrinia
KVK-nummer 83549749
Scrinia
De Schout 4a
5305TJ ZUILICHEM
Telefoon/Whatsapp: +31633647347
E-mail: info@scrinia.nl
Beconnummerr: 732102
Algemene voorwaarden Scrinia
A Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
2 Opdrachtnemer Scrinia, die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle
opdrachten worden geacht uitsluitend aan Opdrachtnemer en niet aan enige aan de Opdrachtnemer
verbonden persoon te zijn gegeven. Alle Overeenkomsten komen dan ook tot stand met
Opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de bedoeling van Opdrachtgever is dat een opdracht door
een bepaalde aan Opdrachtnemer verbonden persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit
anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in
ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
4 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen,
waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht
door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
5 Overeenkomst/Opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten
van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in
de opdrachtbevestiging.

B Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal
verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor
Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of
(een nadere) opdrachtbevestiging.
3 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige
voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden voor wat betreft
de tegenstrijdigheid.
4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5 De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden – geven
de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de
Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte
afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
6 De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene
voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes
van Opdrachtnemer en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
7 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige
Algemene Voorwaarden Scrinia
KVK-nummer 83549749
bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen
over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de
oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
8 Bepalingen in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard
ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of
beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen B, G, I, J, L, P en R lid 2.

C Aanvang en duur van de Overeenkomst
1 Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever
ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De
bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte
informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 3
Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van
de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D Gegevens Opdrachtgever
1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig
zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm
en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Hieronder dient mede te
worden begrepen de documenten die de Opdrachtnemer zegt nodig te hebben in het kader van de
vaststelling van de identiteit van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de benodigde gegevens ter
vaststelling van zijn identiteit voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst aan
Opdrachtnemer te verstrekken.
2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment
dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens
hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van
derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die
het gevolg is van het niet juist en/of niet volledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer zijn verstrekt.
5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra
honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de
verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde
Bescheiden, behoudens het bepaalde onder O. aan deze geretourneerd. Opdrachtgever draagt de
kosten voor deze retourzending van Bescheiden.

E Uitvoering Overeenkomst
1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt
uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde
aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
2 Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig
beoogd resultaat.
3 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en
uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan
te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is. De kosten
van deze aan te wijzen persoon of derde worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4 Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke
gedrags- en beroepsregels, welke onderdeel uitmaken van de Overeenkomst, en hetgeen krachtens
de wet van hem wordt geëist. Een exemplaar van de voor Opdrachtnemer toepasselijke gedrags- en
beroepsregels wordt op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Opdrachtgever zal de uit deze
gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor Opdrachtnemer, respectievelijk voor degenen
die bij of voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.
Algemene Voorwaarden Scrinia
KVK-nummer 83549749
5 Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het
beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de
Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke
Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
6 Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een
dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien
geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden
dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met
zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.
7 De uitvoering van de Overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld –
specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude
opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij
gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties
uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.

F Geheimhouding en exclusiviteit
1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de
Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die
hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen
resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met
vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever
Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet
vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer
zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan
wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die
uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of
vergelijkende doeleinden.
3 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het
bepaalde in lid 2, en in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele,
bestuursrechtelijke of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien
Opdrachtnemer verweten wordt een overtreding of misdrijf te hebben begaan of daaraan te hebben
deelgenomen, is zij gerechtigd om Bescheiden van Opdrachtgever te openbaren aan de Inspecteur
der Belastingen of aan de rechter, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren
van verweer door Opdrachtnemer.
4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het
Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke
uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen,
behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van
een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op
Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor
zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
5 Bij overtreding van de in het vorige lid opgenomen verbod is de Opdrachtgever een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd aan de Opdrachtnemer ter hoogte van € 25.000, onverminderd het
(wettelijke) recht van de Opdrachtnemer om een schadevergoeding te eisen en onverminderd het
recht van Opdrachtnemer op nakoming van de Overeenkomst.

G Intellectuele eigendom
1 De rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen Opdrachtnemer gebruikt en/of ter beschikking
stelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, berusten bij Opdrachtnemer of haar
licentiegevers. Niets in de Overeenkomst of deze voorwaarden strekt tot overdracht van rechten van
intellectuele eigendom, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden al hetgeen waarop het intellectueel eigendom van
Opdrachtnemer berust, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten, een en
ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te
verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
3 Opdrachtnemer kan aan Opdrachtgever op programmatuur, software e.d. een gebruiksrecht
verlenen. Dit gebruiksrecht eindigt altijd op het moment dat de Overeenkomst eindigt, tenzij schriftelijk
anders wordt overeengekomen. Na einde van het gebruiksrecht dient Opdrachtgever het gebruik van
de programmatuur e.d. te staken en gestaakt te houden. Opdrachtgever dient eventuele
programmatuur van zijn systemen te verwijderen.
4 Opdrachtnemer heeft het recht om technische maatregelen te nemen om haar rechten (van
intellectuele eigendom) of die van haar licentiegevers, te beschermen. Het is Opdrachtgever
uitdrukkelijk verboden om deze maatregelen te verwijderen of te ontwijken.
5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te
stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van
Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen
aan de door hem ingeschakelde derden.
6 Bij overtreding van de in lid 2, 3, 4 en/of 5 van dit artikel opgenomen bepalingen is de
Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de Opdrachtnemer ter hoogte van
€ 25.000, onverminderd het (wettelijke) recht van de Opdrachtnemer om een schadevergoeding te
eisen en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op nakoming van de Overeenkomst.

H Overmacht
1 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan
nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe
niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de
normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het
moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na 14 dagen na het intreden van de overmachtsituatie schriftelijk
op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. 3 Voor zover de Opdrachtnemer
ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is
gehouden deze declaratie te voldoen.

I Honorarium
1 Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering
van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijkheid
vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor
zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met
de einddeclaratie.
2 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte
Werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3 Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per
Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte
tijdseenheid en is dan verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van
Opdrachtgever zijn verricht. Reis- en verblijfkosten worden apart in rekening gebracht.
4 Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd
daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de
Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen
Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
5 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd,
lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere
afspraken hebben gemaakt.
6 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van
ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per
kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
7 De geregistreerde uren uit het urenregistratiesysteem van Opdrachtnemer leveren dwingend bewijs
op van de door Opdrachtnemer gewerkte uren ten behoeve van Opdrachtgever tot het moment dat
tegenbewijs is geleverd door Opdrachtgever.

J Betaling
1 Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen
termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van
Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen
bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op
korting of schuldvergelijking.
2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer,
zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag
Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot
aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van
Opdrachtnemer.
3 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de
vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke
proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom
overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012
(Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 40.
4 Opdrachtnemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten als bedoeld in lid 3, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare hoofdsommen die het langst
openstaan en de lopende rente.
5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van
Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te
verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien
Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd
zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al
hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
6 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen
op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de
Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

K Reclame
1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk
binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever
reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever
aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden
kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op,
behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
3 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever te onderzoeken.
4 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing
van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de
afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen
een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
5 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband
met de reclame.

L Aansprakelijkheid en vrijwaring
1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse
gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de
Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen
risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is
de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de
Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst
betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het in de vorige zin bedoelde bedrag
gesteld op tweemaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het
ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever. In ieder geval is de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer e.e.a. ter beoordeling van de verzekeraar van opdrachtnemer
beperkt tot een maximum bedrag per aanspraak van € 500.000, met een maximum van € 1000.000
per jaar waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen
– gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om
bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.
2 Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer, in ieder
geval niet aansprakelijk voor: – bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de
verstrekking van onjuiste, onvolledige, of niet-tijdig aangeleverde Bescheiden, gegevens of informatie
door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van
Opdrachtgever, waaronder begrepen de situatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken
binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen
of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever; – bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die
het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen
(werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een
met Opdrachtnemer verbonden organisatie; – bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte
of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van
zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
3 Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat Opdrachtgever Opdrachtnemer terstond na
ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en Opdrachtnemer heeft te allen
tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te
beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens
vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of
namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische
middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet
aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het
gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade
ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door
derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van
elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen,
behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als
Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of
nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de
computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender
verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede
begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede
gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever
betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens
schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige
informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met
verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van
Opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de
jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het
geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de Opdracht terug
te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd
zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening
van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
7 Alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer die in dit artikel zijn
opgenomen, gelden onverkort voor de feitelijk uitvoerende(n) die Werkzaamheden ten behoeve van
Opdrachtgever verrichten. Feitelijk uitvoerenden kunnen op deze bepalingen ook een beroep doen
jegens Opdrachtgever.

M Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en
andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband
met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het
moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van
deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn is niet van toepassing op de mogelijkheid om een
(tucht)klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de
Raad voor Geschillen.

N Opzegging
1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang
door opzegging beëindigen. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is het
bepaalde onder I. tweede en derde lid van toepassing en dienen in ieder geval het honorarium voor de
verrichte werkzaamheden en de door Opdrachtnemer gemaakte kosten te worden te worden vergoed.
2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3 Indien en voor zover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden
Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en
al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen.
O Opschortingsrecht
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder
begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment
dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de
verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft
plaatsgevonden.

P Toepasselijk recht en forumkeuze
1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter
in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een
andere wijze van geschillenbeslechting.

Q Elektronische communicatie en elektronisch deponeren van jaarstukken
1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van
elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag
(zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen
partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip
van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke
informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard.
Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel
voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar
niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van
elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische
communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of
verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed
functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde
middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande
geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
3 In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade
ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het
digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.
4 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen
verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
5 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de
inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs
is geleverd door de ontvanger.
6 Het bepaalde in artikel L is van dienovereenkomstige toepassing.

R Overige bepalingen
1 Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt
Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbonormen
en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever
dient er zorg voor te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en
overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de
Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met
betrekking tot beschikbar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit
zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
2 Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken medewerkers van
Opdrachtnemer aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in
dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst,
werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging
daarvan en gedurende 12 maanden daarna

Zuilichem, Maandag 4 juli 2022

Chat openen
1
Kunnen wij u ergens bij helpen?
Welkom bij Scrinia. We willen u graag persoonlijk ontzorgen. Neem gerust contact op met ons als u vragen heeft.